Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


    Вітальне слово декана факультету  
 

Дорогі друзі!

Економіка є пріоритетною сферою людської життєдіяльності, без якої немислимий розвиток суспільства, його поступальний рух уперед; неможливий прогрес в інших областях застосування людського розуму. Тому цінність економічних знань завжди і скрізь була і буде високою. Мати таку цінність можна, якщо пов'язати свою долю з економічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Скарбниця економічних знань створювалася у нашому університеті сторіччями. Більш 200 років тому в Харківському імператорському університеті студентам почали викладати економічні дисципліни. З ім'ям Харківського університету пов'язані імена видатних учених-економістів — лауреата Нобелевської премії Саймона С. Кузнеця, М. І. Туган-Барановського, Є. Г. Лібермана і багатьох інших.

Економічний факультет сьогодні є спадкоємцем славних університетських традицій, де успішно розвиваються відомі в Україні й у світі наукові школи, досвід класичної економічної освіти поєднується з інноваційними технологіями навчання, навчальний процес ґрунтується на світових стандартах освіти і забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом, а випускники завжди затребувані на національному і світовому ринках праці.

Ми не стоїмо на місці, впевнено рухаємося до світового освітнього і наукового простору. Ми активні й позитивні в економічному пізнанні світу.

І ми знаємо, що класична економічна освіта — цінність назавжди!

 

 

З повагою,
декан економічного факультету,
доцент О. І. Давидов

    

   Загальна інформація про факультет
 
Економічний факультет -потужний навчальний підрозділ університету, що здійснює підготовку майже 1700 студентів. За денною формою навчається майже 1200 студентів, у тому числі 270 іноземних. Усіма видами заочного навчання охоплено майже 500 студентів.

Навчання здійснюється у таких формах:
•    денне;
•    заочне;
•    з використанням технологій E-learning .На 8 кафедрах економічного факультету здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 12 спеціальностями:

 

 • “Економічна теорія”;
 • “Міжнародна економіка”;
 • “Фінанси і кредит”;
 • “Банківська справа”;
 • “Облік та аудит”;
 • “Прикладна статистика”;
 • “Прикладна економіка”;
 • “Економічна кібернетика”;
 • “Маркетинг”;
 • “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;
 • “Менеджмент організацій і адміністрування”;
 • “Адміністративний менеджмент”.

 

Учбово-методичну, науково-дослідну та виховну роботу на факультеті забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри: 21 доктор наук, професорів; 60 кандидатів наук, доцентів. Середній вік викладачів складає 48 років. На сьогодні на кафедрах факультету працює 15 молодих викладачів, випускників економічного факультету.

 

За останні роки підготовлено 12 нових навчальних курсів та 14 спецкурсів, у тому числі 14 авторських. Постійно оновлюються програми основних курсів, тематика контрольних, курсових та дипломних робіт.

Усі випускники денної держбюджетної форми навчання працевлаштовуються.

З 2000/2001 навчального року на факультеті почав роботу Центр професійної адаптації і працевлаштування випускників економічного факультету, що за заявками фірм здійснює відбір, тестування студентів і поглиблення їхньої професійної підготовки.

Усі дисципліни, що вивчаються на факультеті, забезпечуються учбово-методичними посібниками, які щорічно оновлюються. Регулярно видається Вісник Харківського національного університету Серія Єкономіки. Під редакцією ведучих учених факультету з 2001 року виходить науковий журнал “Соціальна економіка”, що входить у перелік видань Департаменту атестації кадрів МОНМС України.

На факультеті діє 6 комп’ютерних класів, у яких нараховується більше 80 комп’ютерів. При вивченні дисциплін навчального плану використовуються спеціалізовані комп’ютерні програми і мережа Internet, функціонує видавничий комплекс, аудіо-відео клас для вивчення іноземних мов.

Факультет одержав грант за проектом TACIS на суму 166 тисяч євро, за рахунок якого новий комп’ютерний клас був обладнаний 15 комп’ютерами та мультимедійним проектором. Згідно з цим проектом, з 2003 року ведеться підготовка магістрів за фахом “Прикладна економіка”.

Завдяки створенню кафедри “Ділової іноземної мови та перекладу” поліпшено підготовку студентів з іноземних мов.

На факультеті діють 2 спеціалізовані ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.05 
По присудженню наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю:
08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством.» 
Голова - д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Бабич Володимир Петрович,
Заступник голови - д.е.н.,  проф. Тютюнникова Світлана Володимирівна,
Вчений секретар - к.е.н.,  доц. Третяк Вікторія Павлівна


Спеціалізована вчена рада Д 64.051.01
По захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки»;
08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика»;
08.00.08 – «Гроші, фінанси та кредит»;
Голова – член-кор. НАНУ, д.е.н., професор Гриценко А.А.;
Заступник голови - д.е.н., професор Кім М.М.;
Вчений секретар - д.е.н., професор Соболєв В.М.

 

Останнім часом був проведений успішний захист 9 докторських та 38 кандидатських дисертацій. Аспірантуру закінчили більше 60 чоловік.

На базі економічного факультету щорічно проводяться міжвузівські студентські наукові конференції, а також обласні олімпіади школярів з економіки та математики.

На економічному факультеті створено і зареєстровано Харківське обласне наукове товариство з вивчення спадщини видатного українського вченого-економіста М.І. Туган-Барановського (голова спілки – д.е.н. проф. В.П. Бабич).

Щорічно проводяться дні економічного факультету, святкові новорічні програми. Студенти беруть активну участь у конференціях пам’яті видатних економістів, що працювали на факультеті, у конкурсі першокурсників “Alma Mater”, у конкурсі “Міс Університет”, КВК, спортивних змаганнях з футболу, баскетболу, легкої атлетики, займаючи призові місця.

Налагоджено роботу студради у гуртожитку. Здійснюються екскурсійні поїздки до Полтави, Санки-Петербургу, Слав’яногорську та інши цікаві місця.

Разом із ЦНБ ведеться робота з відновлення бібліотечних фондів сучасною економічною літературою.

З 2002 року функціонує відділ інформаційного забезпечення навчального процесу з метою впровадження сучасних інформаційних технологій і подальшого розвитку E-learning.

З 2004 року всі студенти денного відділення проходять імітаційну практику з використанням системи “1С:Підприємство” у спеціально обладнаному класі.

 


   Анонси
 
 

 Навчально-наукова психологічна служба  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна надає супорвід всім учасникам навчально-виховного процесу 

детальніше
» » » Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна