Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

 

Для студентів економічного факультету у вільному доступі представлені навчально-методичні посібники, програми навчальних дисциплін, програми атестаційних іспитів. програми практичної підготовки, керівництва з підготовки та написання курсових і дипломних робіт, приклади теоретичних і практичних навчальних завдань

  Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 073 Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації, 075 Маркетинг, 075 Маркетинговий менеджмент, 075 Інформаційний маркетинг, реклама та зв'язки з громадськістю, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Робочі програми навчальних дисциплін


- Адміністративний менеджмент
- Бухгалтерський облік
- Громадянське суспільство

- Європейська інтеграція
- Економіка знань

- Економічний аналіз
- Іноземна мова І курс (менеджмент) 
- Іноземна мова ІІ курс (менеджмент)  
- Іноземна мова ІІІ курс (менеджмент)
- Іноземна мова VІ курс (менеджмент)
Інфраструктура ринку товарів та послуг
Корпоративне управління
- Крос-культурний менеджмент

Логістичний менеджмент
Маркетинг (075)

Маркетинг (073, 076)
Маркетинг послуг
Маркетингова товарна політика
Маркетингова цінова політика
- Маркетинговий менеджмент  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент послуг

- Менеджмент інноваційного розвитку економічних систем
 
- Міжнародні кредитно-розр. та валютні операції 
Міжнародний бізнес
Міжнародний маркетинг (бакалавр) 
- Міжнародний маркетинг (магістр) 
Організаційна поведінка
- Основи наукових досліджень
 
Підприємницька діяльність 
Поведінка споживача
Програмне забезпечення управлінських рішень 
Статистика 
Статистика ринку товарів та послуг 
- Технології маркетингових досліджень
 

Товарознавство, стандартизація і сертифікація
- Тренінг "Інтернет-маркетинг"
 

Тренінг "Техніка продажів"      
Управлінське консультування
- Фінансовий маркетинг-менеджмент

- Цінні папери та фондовий ринок


 

Навчально-методичні посібники

 

- BUSINESS IN TOUCH Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Management of Risks in Marketing Management: educational and methodical discipline complex
-
Адміністративний менеджмент: практикум
- Бренд-менеджмент: конспект лекцій
Економіка знань: практикум
Економіка знаньзбірка тестів
Інфраструктура ринку товарів та послуг: практикум
Інфраструктура ринку товарів та послуг: збірка тестів
- Державне та регіональне управління: методичні вказівки

- Комерційна діяльність посередницьких підприємств: методичні вказівки
Маркетинг виробничого підприємства: методичні вказівки
Маркетингова політика розподілу: методичні вказівки
- Маркетингова товарна політика: методичні вказівки
- Маркетингова цінова політика: практикум
- Маркетингова цінова політика: конспект лекцій
- Маркетингові дослідження: курсова робота 
Маркетинговий менеджмент: навч. посібник
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: курсова робота
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки
- Методика викладання у вищій школі: методичні вказівки
- Операційний менеджмент: методичні вказівки

Поведінка споживачів: методичні вказівки
- Соціальна відповідальність: конспект лекцій
- Соціальна відповідальність: методичні вказівки

- Стратегічний маркетинг: методичні вказівки
- Управління персоналом: методичні вказівки   

 

 

Практична підготовка


- Програма виробничої практики з маркетингу
Програма виробничої практики з менеджменту
Інформаційні системи та інтернет-технології в бізнесі
Програма виробничої практики з систем інформаційних технологій

- Переддипломна практика з маркетингу 
Переддипломна практика з менеджменту

 

Атестація

- Атестаційний іспит з економічної теорії (зразок екз.білета)
- Атестаційний іспит з менеджменту (бакалавр)
- Атестаційний іспит з маркетингу (бакалавр)
- Атестаційний іспит з менеджменту (магістр)
- Атестаційний іспит з маркетингу (магістр)

- Тематика дипломних робіт магістра з менеджменту
Тематика дипломних робіт магістра з маркетингу   

 

Форми контролю знань


- Адміністративний менеджмент: тестові завдання
- Громадянське суспільство: приклад ситуац. завдання  
- Громадянське суспільство: тестові завдання
Громадянське суспільство: приклад екз.білета  
Громадянське суспільство: питання до іспиту
Економіка знанькритерії оцінювання  
Економіка знань: питання до заліку
Інфраструктура ринку товарів та послуг: приклад екз.білета
  

Комерц. діяльн-ть посередн. підпр-ств: приклад екз.білета
Маркетинг виробничого підприємства: зразок екз.білета
Маркетингова політика розподілу: зразок екз.білета
Маркетингові дослідження: зразок екз.білета

- Маркетинговий менеджмент
: приклад ситуац. завдання
  

Маркетинговий менеджмент: тестові завдання
Маркетинговий менеджмент: критерії оцінювання  
Маркетинговий менеджмент: питання до іспиту

-
Маркетингова цінова політика: тестові завдання

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: зраз.екз.білета
Операційний менеджмент: зразок екз.білета

- Технології маркетингових досліджень: тестові завдання


 

 

  Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 051 Економічна кібернетика, 051 Прикладна економіка

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Актуарні розрахунки   
- Вища математика (бакалавр) 
Вища математика (магістр)
Господарське право (бакалавр)  
Господарське право (магістр) 
Дискретне моделювання (бакалавр) 
Дискретне моделювання (магістр) 
Економетрика (бакалавр)  
Економетрика (магістр)  
Е-комерція 
Економіко-математичне моделювання 
Економіко-математичні методи та моделі
Економічна кібернетика (бакалавр)  
Економічна кібернетика (магістр) 
Економічний ризик та методи його вимірювання 
Імітаційне моделювання (бакалавр) 
Імітаційне моделювання (магістр) 
Інтелектуальні системи аналізу даних (бакалавр) 
Інтелектуальні системи аналізу даних (магістр) 
Інформатика 
Інформаційний бізнес   
Інформаційні системи і технології в управлінні (бакалавр)  
Інформаційні системи і технології в управлінні (магістр) 
 
 
- Математичні методи і моделі ринкової економіки  
Менеджмент проектів (бакалавр)  
 
 
Менеджмент проектів (магістр)  
- Методи прийняття рішень
  
Методологія досліджень соціально-економічних процесів  
Моделювання економіки (бакалавр) 
Моделювання економіки (магістр)
Моделювання економічної динаміки (бакалавр)  
Моделювання економічної динаміки (магістр) 
Моделювання ланцюгів постачань 
Оптимізаційні методи та моделі
  
Податки та податкова політика  
Прикладна економетрика І 
Прикладна економетрика ІІ 
Прогнозування соціально-економічних процесів

Програмні оболонки та пакети
  
Світова економіка і глобалізація 
Спеціальні розділи з вищої математики 
Сучасні економічні теорії

Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія ігор 

 

Навчально-методичні посібники

Інформатика 
Інформаційний бізнес   
Інформаційні системи і технології в управлінні: тестові завдання

 

Практична підготовка

Програма виробничої (ознайомчої) практики
Програма виробничої практики з економічної кібернетики
Програма виробничої та переддипломної практики
- Дипломна робота магістра: методичні вказівки

Атестація

- Атестаційний іспит з економічної кібернетики (бакалавр)
- Атестаційний іспит з прикладної економіки (магістр)

 

Форми контролю знань

Господарське право: критерії оцінки
Господарське право: питання до заліку  

Господарське право: зразок залік.завдання  
Дискретне моделювання: критерії оцінки  
Економетрика: контр.робота
Е-комерція: питання до іспиту  
Е-комерція: критерії оцінки
Імітаційне моделювання: критерії оцінки  
Інтелектуальні системи аналізу даних: критерії оцінки  
Інформатика: зразок екз.білета
Інформаційні системи і технології в управлінні: критерії оцінки
Інформаційні системи і технології в управлінні: питання до іспиту
Менеджмент проектів: критерії оцінки  
Менеджмент проектів:питання до іспиту      
Менеджмент проектів: залікове завдання
- Моделювання економіки: критерії оцінки 
Моделювання ланцюгів постачань: критерії оцінки
Податки та податкова політика: критерії оцінки 
Податки та податкова політика: питання до заліку  
Податки та податкова політика: залікове завдання
  
Прикладна економетрика І: контр.робота  
Прикладна економетрика ІІ: екзам.робота 
Прикладна економетрика ІІ: контр.робота 
Прогнозування економічних процесів: критерії оцінки

Прогнозування економічних процесів: тестові завдання  
Програмні оболонки та пакети: зразок залік.роботи 
 

 

 

  Кафедра економічної теорії та економічних методів управління теорія (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 051 Економіка та економічна політика, 051 Бізнес-економіка, 073 Бізнес-адміністрування

 

Робочі програми навчальних дисциплін

- Актуальні проблеми економіки   
- Бухгалтерський облік 
- Бізнес-статистика 
- Державне регулювання економіки  
- Економіка зарубіжних країн
- Економіка праці та соціально-трудові відносини
-
Економічна компаративістика 
Економічний розвиток 
- Етика бізнесу (бакалавр)
Етика бізнесу (магістр) 
Історія економіки-2 
-
Історія економіки та економічної думки 
- Історія економіки та економічної думки-2  
- Логіка економічного розвитку 
- Маркетинг  
Маркетинг (бакалавр)  
Маркетинг (магістр)
- Міжнародна економіка
 
- Мікро-макро економіка 
- Політика доходів
- Політична економія  
Ризик-менеджмент  
Соціальна економіка
Сучасна п
олітична економія

- Теорія і практика реформування господар.систем
Управління ризиками
   
 

 

Навчально-методичні посібники

 

 

Практична підготовка

Програма виробничої практики
Програма переддипломної практики

Атестація

- Атестаційний іспит з економічної теорії (зразок екз.білета)

Форми контролю знань

 

   Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 072 Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція, 072 Публічні фінанси, 073 Управління фінансово-економічною безпекою

 

Робочі програми навчальних дисциплін

- Аналіз банківської діяльності  
Банківська система   
Банківські операції
Банківські ризики 
Банківський менеджмент
- Бюджетний менеджмент, облік і звітність
Бюджетна система 
- Гроші і кредит
Грошово-кредитна система зарубіжних країн 
- Інвестиційний аналіз
Інвестування
- Небанківські грошово-кредитні операції
Організація та управління фін.-ек. безпекою 
Податкова система 
Соціальне страхування
Страхові послуги 
- Страховий менеджмент
Фінанси
Фінанси і кредит 
Фінанси місцевого самоврядування
- Фінансовий аналіз

 

Навчально-методичні посібники

Операції з цінними паперами: методичні рекомендації

 

 

Практична підготовка

Програма ознайомчо-економічної практики 
Програма переддипломної практики з фінансів, банківської справи та страхування

Атестація

 - Атестаційний іспит з фінансів та кредиту (бакалавр)

 

Форми контролю знань


- Аналіз банківської діяльності(зразок екз.білета)
Банківська система (зразок екз.білета)
Гроші і кредит 
(зразок екз.білета)
Інвестування (зразок екз.білета)
Небанківські грошово-кредитні операції
 
(зразок екз.білета)

- Операції з цінними паперами (питання до іспиту)
Операції з цінними паперами (зразок екз.білета)
- Операції з цінними паперами (тестові завдання)
Організація фінансової безпеки (зразок екз.білета)
Ф
інанси 
(зразок екз.білета)

Фінанси і кредит (зразок контр.завдання)

Фінанси місцевого самоврядування 
(зразок контр.завдання)
Небанківські грошово-кредитні операції
 
(зразок екз.білета)

 

  Кафедра міжнародної економіки та світового господарства (бакалавр, магістр)

 Освітня програма: 051 Міжнародна економіка

 

Робочі програми навчальних дисциплін

 

- Глобальна економіка
- Глобальні проблеми людства
- Європейська економічна та валютна інтеграція
Економіка зарубіжних країн
Компаративістика національних податкових систем
Корпоративні фінанси

- Креативний та крос-культурний менеджмент
 
- Макроекономіка світогосподарських процесів
Методологія наукових економічних досліджень
Міжнародна економіка (4 сем.)
Міжнародна економіка (5 сем.) 
Міжнародна економіка (6 сем.) 
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародна торгівля товарами та послугами
Міжнародна ціннісна конкуренція та глобальні тренди розвитку
Міжнародні логістичні операції 
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Міжнародні фінанси
Міжнародний бізнес в умовах глобалізації
Міжнародний економічний аналіз
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
Мікроекономіка глобалізації
Національна економіка і неодирижизм 
Облік та аудит у зарубіжних країнах
Політична економія і основи ринкової економіки
- Регіональна економіка 
Трансперсональна психологія і людський розвиток в умовах глобалізації
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці
Фінансоміка
 

Навчально-методичні посібники

- Глобальні проблеми людства: методичні вказівки
Європейська економічна та валютна інтеграція: метод.вказівки
Економіка зарубіжних країн: курсова робота

Корпоративні фінанси: конспект лекцій

Макроекономіка світогосподарських процесів: практикум
Міжнародна економіка: метод.вказівки до контр.робіт 

Міжнародні логістичні операції: метод.вказівки 
Міжнародні фінанси: конспект лекцій 

- Міжнародний бізнес в умовах глобалізації: метод.вказівки 
- Міжнародний менеджмент: метод.вказівки 
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: конспект лекцій

Фінансоміка: практикум

 

 

Практична підготовка

Програма міжнародної загальноекономічної виробничої практики 

Програма комплексної фахової практики з міжнародного бізнесу

- Програма переддипломної практики

Атестація

- Атестаційний іспит з міжнародної економіки (бакалавр)
Атестаційний іспит з міжнародної економіки (магістр)
- Тематика дипломних робіт з міжнародної економіки (магістр)   

 

Форми контролю знань

Економіка зарубіжних країн: питання до іспиту
Економіка зарубіжних країн: зразок екз.білету
Корпоративні фінанси: зразок екз.білета
Корпоративні фінанси: тестові завдання
- Креативний та крос-культурний менеджмент: зразок екз. білета
 
Макроекономіка світогосподарських процесів: тестові завдання
Макроекономіка світогосподарських процесів: контрольні питання
 
Методологія наукових економічних досліджень: зразок екз білета
Міжнародна економіка: зразок екз.білета 
Міжнародна економіка: залікова робота 
Міжнародна економічна діяльність України: зразок екз.білета
Міжнародні фінанси: зразок екз.білета 
Міжнародні фінанси: тестові завдання
Міжнародні фінанси: зразок розрах.-аналіт.завдання
Міжнародний маркетинг: зразок екз.білета
Міжнародний маркетинг: тестові завдання
- Регіональна економіка: зразок екз.білета 
- Управління міжнародною конкур-стю: питання до заліку
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: зразок екз.білета
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: тестові завдання 
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: приклад розрах.-аналіт.завдання
Фінансоміка: поточний контроль

 

 

  Кафедра економіки та менеджменту (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 073 Менеджмент організацій, 073 Менеджмент бізнес-процесів, 073 Бізнес-менеджмент, 073 Адміністративний менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування

 

Робочі програми навчальних дисциплін


- HR-менеджмент (бакалавр)
- HR-менеджмент (магістр)
Адміністративний менеджмент (бакалавр)
Адміністративний менеджмент (магістр) 
Антикризовий менеджмент (бакалавр)
Антикризовий менеджмент (магістр)
Бізнес-комунікації
- Бізнес-статистика
 
Бізнес-стратегії 
Бюджетна система
Державна служба
Державне управління економікою 
- Європейська інтеграція
 
-
Е-бізнес та адміністрування
- Економіка суб'єктів господарювання
- Етика бізнеса
Інвестиційний менеджмент 
Інноваційна та інвестиційна діяльність
- Історія публічного управління
Історія та актуальні концепції менеджменту
- Консультаційний інжиніринг
- Контролінг і бюджетування
Креативний менеджмент 
Логістика
Менеджмент 
-
Менеджмент інноваційного розвитку економічних систем
Менеджмент організацій
Менеджмент послуг
Менеджмент у бізнесі 
Міжнародні розрахунки і валютні операції (бакалавр) 
Міжнародні розрахунки і валютні операції (магістр) 
-
Прийняття управлінських рішень (бакалавр)
- Прийняття управлінських рішень (магістр)
Операційний менеджмент 
Прогнозування та соціально-економічне планування 
Публічне адміністрування 
-
Публічна політика
Регіональна економіка 
Регіонально-адміністративний менеджмент 
Ринок праці та соціальне партнерство
- Тайм-м
енеджмент
Управління безпекою економічних систем
Управління проектами та програмами 
Управління складовими національного багатства
Управління якістю
-
Управління соціальним і гуманітарним розвитком  
- Фінансовий аналіз 

 

Навчально-методичні посібники

 

 

Практична підготовка

- Навчальна практика: Вступ до фаху: контр.завдання
- Навчальна практика: Вступ до фаху
Програма виробничої практики з менеджменту

Програма імітаційної практики з менеджменту
- Програма переддипломної практики з менеджменту

Атестація

- Атестаційний іспит з менеджменту (зразок екз.білета)
 - Атестаційний іспит з менеджменту (бакалавр)


Форми контролю знань

- HR-менеджмент (бакалавр): зразок екз.білета
 
- HR-менеджмент (магістр): зразок екз.білета
- HR-менеджмент (бакалавр): поточний контроль
- HR-менеджмент (магістр): поточний контроль
- Бізнес-стратегії: зразок екз.білета

 - Державне управління економікою: зразок екз.білета
- Прийняття управлінських рішень: зразок екз.білета
- Регіональна економіка: зразок екз.білета

- Менеджмент організацій: зразок екз.білета
- Операційний менеджмент: зразок екз.білета
- Бізнес-комунікації: зразок екз.білета
- Е-бізнес та адміністрування: контрольна робота
- Антикризовий менеджмент: контрольна робота
- Бізнес-комунікації: контрольна робота
- Логістика: контрольна робота
- Прогнозування та соціально-економічне планування: контрольна робота
- Бізнес-стратегії: контрольна робота
- Бюджетна система: контрольна робота
- Державна служба: контрольна робота
- Управління безпекою економічних систем: контрольна робота
- Менеджмент організацій: контрольна робота

- Операційний менеджмент: контрольна робота

 

  Кафедра статистики, обліку та аудиту (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 051 Бізнес-аналітика та міжнародна статистика, 071 Облік і оподаткування

 

Робочі програми навчальних дисциплін

- Аналіз економіки України з використанням СНР
 - Аудит за міжнародними стандартами
- Аудит за міжнародними стандартами 2
- Аудит у зарубіжних країнах
- Бізнес-аналіз
 - Бізнес-аналітика-2
 - Бізнес-статистика
 - Бухгалтерський облік
- Звітність підприємства
-
Інвестування 

- Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Макроекономіка та макроекономічна політика 
-
Макроекономічний аналіз

Методологія соціально-економічних досліджень 
- Облік і звітність в оподаткуванні
-
 Облік і звітність у бюджетних установах

- Облік у банках
- Облік у зарубіжних країнах
- Організація і методика податкового контролю-1
- Організація і методика податкового контролю-2
- Організація системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг
- Основи наукових досліджень
- Основи підприємництва та міжнародного бізнесу 
- Податкова
статистика   

- Податкові системи зарубіжних країн  
- Професійні стандарти діяльності бухгалтера і аудитора
- Статистика 
- Статистика оподаткування
- Статистика підприємств
- Статистика ринків
- Статистика ринків
- Статистика туризму
- Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами 
- Сучасні статистичні методи економічних досліджень 
- Теорія галузевих ринків

 - Фінансовий аналіз

 

Навчально-методичні посібники

- Економічна статистика: навч.посібник

Аналіз кон'юнктури ринку: курс.робота  
- Cоціально-демографічна статистика: курс.робота 
- Статистичне моделювання та прогнозування: курс.робота

- Статистика туризму 
- Облік і оподаткування: курс.робота 
 

 

Практична підготовка

- Програма виробничої практики з прикладної статистики

 Програма переддипломної практики з обліку та аудиту

 

Атестація

- Атестаційний іспит з прикладної статистики (бакалавр): зразок екз.білета
Атестаційний іспит з обліку і аудиту (бакалавр): зразок екз.білета 
- Методичні рекомендації до написання дипломних робіт

 

Форми контролю знань

- Аналіз економіки України з викор. СНР: зраз.екз.білета 
Бізнес-аналіз: тестові завдання 
- Бізнес-аналітика-2: тестові завдання 

- Бізнес-статистика: тестові завдання 
- Бухгалтерський облік:зразок екз.білета
Економічний аналіз:зразок екз.білета
- Звітність підприємства: зразок екз.білета
- Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: зразок екз.білета 
Макроекономічний аналіз: зразок екз.білета 
Облік і звітність у бюджетних установах: зразок екз.білета 

Облік у торгівлі та громадському харчуванні: зразок екз.білета
Оптимізація управлінських рішень: контроль знань 
Організація бухгалтерського обліку: зразок екз.білета 
- Організація вибіркових обстежень: контроль знань 
- Система національних рахунків: контроль знань    
- Соціально-економічна статистика: контроль знань  
- Статистика: зразок екз.білета
- Статистика видів економічної діяльності: зразок екз.білета
- Статистика оподаткування: зразок екз.білета
Статистика підприємств: питання до іспиту
Статистика
 ринку: питання до іспиту

- Фінансовий аналіз: зраз.екз.білета

 
 

 

   Кафедра математичних методів в економіці


 

Робочі програми навчальних дисциплін

Інформатика (051)   
Інформатика (071)   
- 
Інформатика (072)
Інформатика (073)
Інформатика (075)
Інформатика (076)

Інформатика (281)

 

 

Навчально-методичні посібники

 

 

 

Форми контролю знань

Інформатика (051): зразок екз.білета   
Інформатика (071): зразок екз.білета   
Інформатика (072): зразок екз.білета
Інформатика (073): зразок екз.білета
Інформатика (075): зразок екз.білета
Інформатика (076): зразок екз.білета
Інформатика (281): зразок екз.білета

Інформатика (051): зразок залік.завдання
Інформатика (071): зразок залік.завдання   
Інформатика (072): зразок залік.завдання
Інформатика (073): зразок залік.завдання
Інформатика (051): критерії оцінки


 

 

 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна