Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Інформаційні пакети

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
Галузь знань 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»
Перелік навчальних дисциплін
нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалаврів
Напрям підготовки 6.030501  «Економічна теорія»

  Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін 
  Кредити ECTS 
  Форма контролю 
  І.Цикл гуманітарної підготовки


 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)           
3державний екзамен
 2. Історія України
3
екзамен
 3. Історія української культури
2
екзамен
 4. Іноземна мова
5
екзамен
 5. Філософія
3
екзамен
Разом за циклом  І   
16

 ІІ. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки


 1. Загальнотеоретична дисципліна     
5
екзамен
 2. Мікроекономіка 
4
екзамен
 3. Макроекономіка
4
екзамен
 4. Історія економіки та економічної думки
5
екзамен
 5.Математика для економістів:
12

- вища математика
7
екзамен
- теорія ймовірності і математична статистика
5
екзамен
 5. Економіко-математичні методи та моделі:
7

- оптимізаційні методи та моделі
4
екзамен
- економетрика
3
екзамен
 6. Інформатика
6
екзамен
Разом за циклом ІІ   
43

 ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки.
Навчальні дисципліни 1. Економіка підприємства 
4
екзамен
 2. Менеджмент 
4
екзамен
 3. Маркетинг
4
екзамен
 4. Гроші і кредит
4
екзамен
 5. Фінанси
4
екзамен
 6. Бухгалтерський облік
4
екзамен
 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини
4
екзамен
 8. Міжнародна економіка
4
екзамен
 9. Статистика
4
екзамен
 10. Соціологія
4
екзамен
 11. Регіональна економіка
4
екзамен
 12. Безпека життєдіяльності
2
екзамен
 13. Економічна теорія:
10

 - політекономія
4
екзамен
 - спец. семінар по Марксу і Маршаллу
3
екзамен
 - спец. семінар по Кейнсу
3
екзамен
 14. Мікроекономічний аналіз
4
екзамен
 15. Макроекономічний аналіз
4
екзамен
 16. Державне регулювання економіки
4
екзамен
 17. Історія економічних учень ІІ
4
екзамен
 18. Економічна історія ІІ 
3
екзамен
 19. Економіка галузевих ринків
4
екзамен
 20. Економічна компаративістика
3
екзамен
 21. Економічний розвиток 
4
екзамен
 22. Фінансова економіка
4
екзамен
Обсяг нормативних дисциплін   
90

 


         
         
       
  Анонси
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна